Leerjaar 1

Kanjertrainingen kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs ziet dat er als volgt uit.

Preventief
De mentor/mentrix die is opgeleid als Kanjertrainer bespreekt in de mentoruren de inhoud van de lessen van de Kanjertraining. Het is aan te bevelen in de introductieweek de eerste vijf thema’s te bespreken met de nieuwkomers. De thema’s zijn:
1. jezelf voorstellen
2. aardige dingen zeggen over jezelf en je klasgenoot
3. gevoelens: hoe ga je daarmee om
4. conflictbeheersing: JA en NEE zeggen
5. belangstelling tonen
Les 6 leent zich goed voor een drama les, uit te voeren door de eigen mentor/mentrix.
Lessen 7 en 8 kunnen worden uitgevoerd als de leerlingen elkaar behoorlijk goed kennen en het proces van “norming en storming”  achter de rug is. Het goede moment ligt in de maand november. De leerlingen reflecteren op hun eigen gedrag en geven aan hoe ze de klasgenoten en de mentor/mentrix ervaren.
Les 9  bevat het thema: het is goed dat ik er ben. Het is aan te bevelen dit thema in de maand januari te bespreken met de leerlingen.
De overige thema’s kunnen wisselend in het jaar worden besproken. Het bevat thema’s waar leerlingen zich druk over kunnen maken zoals:
moeten we vriendinnen zijn (meidenvenijn sluit hierop aan); ik hoor er niet bij (kanjersociogram wordt hierbij als oplossing gebruikt); ik durf niet meer naar school; ik haat mijzelf; wat ik later word; zelfbeheersing/straatcultuur; hoe denken mijn klasgenoten over mij (kanjersociogram).
De inhoud van de lessenreeks sluit aan op de Wet Burgerschap en Sociale Integratie

Curatief
De Kanjertraining kan eveneens curatief worden gebruikt. Het betreft dan een enkele of meerdere trainingsbijeenkomsten, waarbij de ouders van de leerlingen aanwezig kunnen zijn. Met klem worden de ouders uitgenodigd van zorgleerlingen. Bij een problematische klas is het zinloos de trainingsserie uit te voeren zonder aanwezigheid van de ouders. De ouders moeten met eigen ogen zien hoe hun kind zich in de klas gedraagt/misdraagt. In nagesprekken met ouders en kind wordt desgewenst plan van aanpak besproken dat zich richt op coaching van de leerling. Het doel van deze coaching is: doe geen dingen waarmee je in een roddelcircuit terechtkomt. Zorg goed voor jezelf en ga fatsoenlijk om met de mensen om je heen en met het leven zoals het zich voordoet.

Deze curatieve aanpak is klassikaal.

Er kan ook worden gekozen voor een aparte training. Kinderen die zich niet op een prettige manier weten te bewegen op school (bijvoorbeeld de leerling is te agressief, te stil, te druk enz.) worden apart begeleid in een trainingsgroepje. Hierbij worden de ouders betrokken. Die doen daadwerkelijk mee. De training wordt na schooltijd door een docent gegeven (de Kanjertrainer op school). Deze docent neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomsten die zijn bestemd voor Kanjercoördinatoren.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voor het Voortgezet  Speciaal Onderwijs zijn de lessen uit werkboek A (1e klas) aan te vullen met lesmateriaal van het basisonderwijs. Met name Werkboek 3, dat is bestemd voor groep 8, is streetwise geschreven. Het beschrijft onderwerpen zoals: hoe ga ik met geld om; vriendschappen; verliefdheden; conflictbeheersing; zelfbeheersing; meeloopgedrag; internetgebruik; normen en waarden uit de straatcultuur; ik heb meer gelijk dan jij; conflictbeheersing; reflectie op eigen gedrag en dat van de klasgenoot.

De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld dat is te gebruiken in klassen  1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. Het lesmateriaal is preventief en curatief in te zetten. Op die manier is veel variatie in onderwerpen en kan goed worden aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Contact