Leerjaar 2

Kanjertrainingen kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. In het tweede jaar van het voortgezet onderwijs ziet dat er als volgt uit.

Preventief
Werkboek 2 richt zich op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, zelfbeheersing, vriendschap, kritiek geven en ontvangen (het uiten van een wens t.a.v. gedrag van een klasgenoot); bemiddeling bij ruzie, hyena-gedrag, geld, straatcultuur; uit de hand gelopen grappen, enz. Veel aandacht wordt besteed aan debattechnieken. Het doel hiervan is dat leerlingen leren een mening te geven, een tegenovergestelde mening leren verdedigen en zich leren in te leven in verschillende opvattingen. De mentor/mentrix is opgeleid als Kanjertrainer en bespreekt in de mentoruren de inhoud van de lessen van de Kanjertraining. Het is aan te bevelen de lesinhoud te knippen als niet meer dan een lesuur beschikbaar is. Worden de mentoruren aan elkaar gekoppeld tot twee lesuren, dan kan de lesinhoud in zijn geheel worden besproken. Les 1 en 2 zijn in zekere zin herhalingslessen. Dat is niet zo cool en het gaat bovendien over fatsoenlijk gedrag. Maar er zit niets anders op. Opvoeden is op sommige punten eeuwig herhalen. Les 3 leent zich voor uitspelen van een lage en een hoge status in een dramales. Les 4 gaat over een “geintje” dat verkeerd valt. Wat is de mening van de leerlingen over dit “geintje”? Vijfde les is een traditionele Kanjerles. Het bevat de oefening motor en benzinepomp en het thema zelfbeheersing. Een echte baas is vooral zichzelf de baas. Les 6 is feitelijk een lesje economie in een notendop. Aan de hand van het ontstaan van de “kredietcrisis” wordt op eenvoudige manier met de leerlingen besproken hoe zijzelf met geld omgaan.

Een debat wordt georganiseerd tussen twee partijen. De eerste partij is van mening dat je niet meer moet uitgeven dan je hebt. De tweede partij heeft als opvatting: live now, pay later. Les 7 gaat over hyenagedrag van mensen in een groep. Besproken wordt wat jouw eigen houding kan zijn als je in een vervelende groep terechtkomt. Les 8 gaat over zelfvertrouwen. Waar komt dat vandaan? Les 9 bespreekt het belang van zelfbeheersing en het geven van een eigen mening. Les 10 gaat over het onderhouden van vriendschappen en vervelende situaties die plaatsvinden bij verliefdheden. Tenslotte zijn er thema’s die zich richten op conflictbemiddeling door leerlingen zelf; het uitspreken van een wens ten aanzien van gedrag van een medeleerling. Dit zijn regelmatig terugkerend thema’s in de Kanjertraining. Met deze lessen sluit de Kanjertraining af. De inhoud van werkboek 2 sluit eveneens aan op de Wet Burgerschap en Sociale Integratie.

Curatief
De Kanjertraining kan eveneens curatief worden gebruikt. Het betreft dan een enkele of meerdere trainingsbijeenkomsten, waarbij de ouders van de leerlingen aanwezig kunnen zijn. Met klem worden de ouders uitgenodigd van zorgleerlingen. Bij een problematische klas is het zinloos de trainingsserie uit te voeren zonder aanwezigheid van de ouders. De ouders moeten met eigen ogen zien hoe hun kind zich in de klas gedraagt/misdraagt. In nagesprekken met ouders en kind wordt desgewenst plan van aanpak besproken dat zich richt op coaching van de leerling. Het doel van deze coaching is: doe geen dingen waarmee je in een roddelcircuit terechtkomt. Zorg goed voor jezelf en ga fatsoenlijk om met de mensen om je heen en met het leven zoals het zich voordoet. Deze curatieve aanpak is klassikaal

Er kan ook worden gekozen voor een aparte training. Kinderen die zich niet op een prettige manier weten te bewegen op school (bijvoorbeeld de leerling is te agressief, te stil, te druk enz.) worden apart begeleid in een trainingsgroepje. Hierbij worden de ouders betrokken. Die doen daadwerkelijk mee. De training wordt na schooltijd door een docent gegeven (de Kanjertrainer op school). Deze docent neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomsten die zijn bestemd voor Kanjercoördinatoren. De lessenreeks uit werkboek 2 wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs zijn de lessen uit werkboek A (1e klas) en B (2e klas) aan te vullen met lesmateriaal van het basisonderwijs. Met name Werkboek 3, dat is bestemd voor groep 8, is streetwise geschreven. Het beschrijft onderwerpen zoals: hoe ga ik met geld om; vriendschappen; verliefdheden; conflictbeheersing; zelfbeheersing; meeloopgedrag; internetgebruik; normen en waarden uit de straatcultuur; ik heb meer gelijk dan jij; conflictbeheersing; reflectie op eigen gedrag en dat van de klasgenoot. Op die manier is veel variatie in onderwerpen en kan goed worden aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen. Sommige onderdelen uit het Kanjerwerkboek deel 2 zijn moeilijk voor de leerlingen uit het speciaal onderwijs, omdat er veel aandacht wordt besteed aan debattechnieken. Als ouders worden betrokken bij de Kanjerlessen dan zijn het feestelijke bijeenkomsten.

Als in het voortgezet Onderwijs de kanjerlessen curatief worden gebruikt, dan is het van belang dat bij die lessen zoveel mogelijk ouders van de leerlingen hieraan meedoen. Als de ouders niet worden betrokken, dan is het zinloos de lessen te geven.

 

 

Contact