Aanmelden Nascholing Voortgezet Onderwijs

Vanaf 7 deelnemende docenten bieden wij de mogelijkheid om een training op de eigen locatie te organiseren. Dit kan zowel voor de eigen school, bestuur of stichting, als voor meerdere deelnemende scholen tegelijkertijd worden georganiseerd.  Voor mogelijkheden en prijzen kunt contact opnemen met Planning en Organisatie van Stichting Kanjertraining.

E: [email protected]
T: 036 – 548 94 05

 

 

De docent heeft een lesbevoegdheid en/of een PABO-diploma.

De docent is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school en is in de gelegenheid om de Kanjerlessen in de klas uit te voeren.

Na de basistraining van 2 dagen ontvangt u licentie A en kunt u als docent met de materialen van de Kanjertraining in de eigen klas aan de slag.

Licentie A heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na dit jaar volgt de verplichte nascholingsdag, hierna ontvangt u licentie B.

Deze is 2 jaar geldig.
Na deze 2 jaar volgt een laatste verplichte nascholingsdag en wordt de licentie omgezet in een definitieve licentie (licentie C).

Indien er binnen zes jaar na het behalen van licentie A of B geen nascholing is gevolgd, vervalt de licentie definitief en dient de basistraining opnieuw gevolgd te worden.

De licentie is geldig als de handtekeningen van de docent en de directeur van de betreffende school vermeld staan.

Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname (dit geldt voor zowel klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, logopedisten, coaches, conciërges en administratieve krachten ) .

Algemene Voorwaarden Stichting Kanjertraining
Artikel 1. Definities
•Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
•Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. •Cursus: cursus, training, studiedag, lezing, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en overeenkomsten met Stichting Kanjertraining.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Stichting Kanjertraining uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1. De aanvraag of inschrijving voor een door Stichting Kanjertraining te verzorgen cursus kan door opdrachtgever plaatsvinden door telefonische aanmelding, door aanmelding per email of door webinschrijving.
2. Opdrachtgever kan indien gewenst een optie nemen op een cursus alvorens definitief in te schrijven. De duur van de optietermijn is een maand, maar kan in onderling overleg worden aangepast.
3. Stichting Kanjertraining bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 1 van dit artikel vermeld steeds schriftelijk. Hiervoor wordt een contract opgesteld, door ondertekening en verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.
4. Tenzij anders overeengekomen heeft opdrachtgever na verzending van de bevestiging door Stichting Kanjertraining 30 dagen bedenktijd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de overeenkomst door Stichting Kanjertraining als definitief beschouwd.
Artikel 4. Prijzen van cursussen en cursusmaterialen
1. Bij inschrijving via e-mail of telefonische aanmelding gelden de prijzen zoals deze zijn vermeld in de contractbevestiging van Stichting Kanjertraining.
2. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
Artikel 5. Facturering en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen zal Stichting Kanjertraining na de cursus aan de opdrachtgever een factuur doen toekomen voor het cursusgeld. Wanneer het een aanmelding voor een individuele cursist betreft wordt de factuur twee weken voor aanvang van de cursus gestuurd. Indien er in termijnen betaald kan worden, dan wordt dit op de contractbevestiging aangegeven.
2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum door middel van overschrijving op een door Stichting Kanjertraining aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien (zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat en dergelijke) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus (waaronder begrepen de auteursrechten, merkrechten en copyright), het cursusmateriaal en eventuele overige materialen met betrekking tot de cursus zijn exclusief voorbehouden aan Stichting Kanjertraining.
2. Derhalve mogen geen werkvormen, opdrachten en voorbeelden uit de trainingen en/of trainingsmaterialen gebruikt of gekopieerd worden door de opdrachtgever of cursist anders dan aangegeven door Stichting Kanjertraining.
Artikel 7. Vervanging docent of trainer Stichting Kanjertraining is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Stichting Kanjertraining is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of cursist oploopt tijdens de uitvoering van de cursus.
2. Stichting Kanjertraining is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van de opdrachtgever.
3. Alle informatie die opdrachtgever verstrekt wordt door Stichting Kanjertraining vertrouwelijk behandeld.
4. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Kanjertraining tegen schade ontstaan door derden die door opdrachtgever zijn ingeschakeld met betrekking tot de cursus. De aansprakelijkheid van Stichting Kanjertraining jegens opdrachtgever is beperkt tot de cursus conform de bepalingen in de overeenkomst.
Artikel 9. Annulering, verhindering en verplaatsing data door opdrachtgever
1. Een cursus kan in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Eventuele gemaakte reserveringskosten bij derden zijn voor rekening van opdrachtgever.
2. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist van dezelfde instelling mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
3. Kosteloze annulering door de opdrachtgever is mogelijk tot uiterlijk vier maanden voor de geplande eerste cursusdag.
4. Bij annulering vanaf vier maanden voor de eerste cursusdag zal Stichting Kanjertraining zich naar beste kunnen inspannen om op de vrijgehouden data een cursus van een andere opdrachtgever in te plannen. Indien vóór de eerste cursusdag geen passende vervanging is gevonden zal door Stichting Kanjertraining 30% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien op de datum van annulering reeds kosten gemaakt zijn voor cursusmaterialen zal Stichting Kanjertraining die kosten volledig in rekening brengen. Eventuele gemaakte reserveringskosten bij derden zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Annulering door de opdrachtgever na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
Artikel 10. Annulering door Stichting Kanjertraining
1. Stichting Kanjertraining zal zich naar beste kunnen inspannen om een geplande cursus conform de afspraken uit te voeren.
2. Stichting Kanjertraining behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht passende maatregelen te treffen om de uitvoering van de cursus in aangepaste vorm mogelijk te maken. In het uiterste geval zal Stichting Kanjertraining zich genoodzaakt zien cursussen te verplaatsen of te annuleren.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld en omstandigheden waarop Stichting Kanjertraining geen invloed kan uitoefenen, doch waarop Stichting Kanjertraining niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 4. Indien een cursus in een dergelijk geval van overmacht niet door kan gaan zorgt Stichting Kanjertraining voor een vervangende datum.
Artikel 11. Reclame
1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht aan de directie van Stichting Kanjertraining kenbaar te maken. Melding van klachten kan per email naar [email protected]. Stichting Kanjertraining zal binnen 21 dagen na ontvangst van de melding reageren op deze melding. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. De klachtenprocedure staat in een separaat document beschreven. Op verzoek zal Stichting Kanjertraining te allen tijde de interne klachtenprocedure aan de opdrachtgever toesturen.
2. Stichting Kanjertraining zal zich naar beste kunnen inspannen om corrigerende maatregelen te nemen of onvolkomenheden te verbeteren en zodoende in overleg met de opdrachtgever de klacht naar tevredenheid af te handelen.
3. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Alle informatie die door klanten/opdrachtgevers wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Werknemers van Stichting Kanjertraining hebben in hun arbeidsovereenkomst ondertekend dat zij vertrouwelijk met alle informatie van klanten/opdrachtgevers omgaan. De data die met behulp van het gratis leerlingvolgsysteem (KanVAS) worden verzameld kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, echter resultaten zullen nooit te herleiden zijn tot namen van individuele kinderen of scholen.
Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Deze overeenkomst zal in al zijn onderdelen zijn onderworpen aan het Nederlands recht en geschillen, indien niet minnelijk te regelen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.

 

Omhoog