Klachtenprocedure Stichting Kanjertraining

Stichting Kanjertraining hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar trainingen. Toch kan het voorkomen dat er eens iets misgaat. Met elkaar willen we dan op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor alle betrokken partijen. Klachten worden door alle betrokken partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wij onderscheiden vier verschillende soorten klachten.

A. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de Kanjertraining door een leerkracht in de klas.
B. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de Kanjertraining door één van de trainers van een onderwijsadviesdienst of Kanjerpraktijk.
C. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de Kanjertraining door één van onze trainers.
D. De klacht heeft betrekking op de organisatie en medewerkers van ons kantoor of op de inhoud van een training of oefening.

Ad. A. De uitvoering van een Kanjertraining door de leerkracht.

Scholen zijn zelfstandige organen met een eigen klachtenprocedure die eerst doorlopen dient te worden. Wij nemen daarom alleen klachten in behandeling wanneer deze eerst zijn besproken met de directie van de betreffende school. Klachten kunnen gestuurd worden naar [email protected] ter attentie van de interne klachtencommissie Kanjertraining. Om de Kanjertraining uit te mogen voeren dient de leerkracht in het bezit te zijn van een geldige licentie en een voldoende beoordeling door de leidinggevende. De oefening dient overeenkomstig een recente handleiding te zijn uitgevoerd (De handleiding mag niet meer dan vijf jaar oud zijn). Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan de Stichting Kanjertraining besluiten de licentie van de betreffende leerkracht in te trekken. Indien zowel de directie van de school als de ouder dit wenselijk vinden kan Stichting Kanjertraining een adviesvoorstel opstellen.

Ad. B. De uitvoering van  de Kanjertraining door een trainer van een onderwijsadviesdienst of Kanjerpraktijk.

Onderwijsadviesdiensten en Kanjerpraktijken zijn zelfstandige organen met een eigen klachtenprocedure die eerst doorlopen dient te worden. Wij nemen daarom alleen klachten in behandeling wanneer deze eerst zijn besproken met de direct leidinggevende van de betreffende trainer of behandelaar. Klachten kunnen vervolgens gestuurd worden naar [email protected] ter attentie van de interne klachtencommissie Kanjertraining. Om de Kanjertraining uit te mogen voeren dienen de onderwijsadviesdiensten en Kanjer praktijken in het bezit te zijn van een geldige licentie. Alleen de trainers van de onderwijsadviesdiensten en de Kanjerpraktijken die op de website (www.kanjertraining) worden genoemd zijn in het bezit van een geldige licentie. Bij een klacht wordt aan de hand van onze draaiboeken en richtlijnen gecontroleerd of hieraan is voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan de Stichting Kanjertraining besluiten de licentie van de betreffende persoon in te trekken. Indien de betrokken partijen dit wenselijk vinden kan Stichting Kanjertraining een voorstel voor een oplossing opstellen.

Ad. C. De uitvoering van  de Kanjertraining door één van onze trainers.

Klachten kunnen gestuurd worden naar [email protected] ter attentie van de interne klachtencommissie Kanjertraining. Al onze trainers hebben een geldige licentie om de trainingen uit te kunnen voeren. Aan de hand van onze draaiboeken toetsen we of de trainer zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Stichting besluiten tot een waarschuwing of tot het (tijdelijk) intrekken van de licentie van de trainer. Indien dit het geval is neemt de Stichting Kanjertraining het initiatief om een oplossing voor te stellen die recht doet aan de benadeelde.

Ad. D. De organisatie en medewerkers van kantoor of de inhoud van de training.

Klanten kunnen nadat zij hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt, de klacht over de organisatie en de medewerkers sturen naar [email protected] ter attentie van de interne klachtencommissie. De klachten zullen door de klachtencommissie getoetst worden aan beschikbare functieomschrijvingen,  ontwerprichtlijnen en relevante wettelijke bepalingen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal de Stichting Kanjertraining met een voorstel voor een oplossing komen

Procedure

Klachten worden doorgaans behandeld door de directie van de Stichting Kanjertraining. Indien de klacht zich rechtstreeks richt tegen de directie van de Kanjertraining wordt de klacht behandeld door een bestuurslid van de Stichting.
De indiener van een klacht ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen. We streven ernaar om klachten binnen drie werkweken op te lossen. Indien er redelijkerwijs meer tijd nodig is om de klacht op te lossen wordt dat binnen deze periode kenbaar gemaakt. Voor klachten die betrekking hebben op één van de trainers van Stichting Kanjertraining, de organisatie, de inhoud van de training of één van onze overige medewerkers van Stichting Kanjertraining (categorie C en D) bestaat de mogelijkheid om na het doorlopen van de interne procedure gebruik te maken van de externe klachtenfunctionaris drs. B. Houtman. Na onderzoek zal zijn uitspraak bindend worden opgevolgd.

Klachten worden gestuurd naar [email protected] t.a.v. de interne klachtencommissie. Een klacht moet voorzien zijn van naam en telefoongegevens.
Geregistreerde klachten worden gearchiveerd in een klachtendossier. Dit dossier wordt vijf jaar bewaard. Op het klachtenarchief is de wet op de persoonsregistratie van toepassing.

Omhoog