Kanjertraining is erkend op de ‘Menukaart‘ van het Nationaal Programma Onderwijs

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van scholen over het Nationaal Programma Onderwijs, de menukaart en de gelden die hiermee samenhangen. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op: de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten en het inhalen en goedmaken van eventuele vertragingen. Kanjertraining is een uitstekend middel om effectief in te zetten op welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De Kanjertraining wordt ingedeeld in categorie IV, de hoogste mogelijke categorie voor effectiviteit van sociaal-emotionele programma’s.

Binnen het onderwijs is er de afgelopen tijd veel discussie gevoerd over leerachterstanden die opgelopen zijn binnen het onderwijs. De meningen hierover lopen nogal uiteen. Van mensen die zich ernstige zorgen maken over achterblijvende resultaten op met name de kernvakken tot mensen die het vooral definitieproblemen noemen. Wanneer je niet vergelijkt met een normgroep maar alleen met de individuele ontwikkeling van het kind kan je hooguit spreken van een vertraging of een nieuwe beginsituatie. Voor beide meningen is wat te zeggen. Waar iedereen het over eens is: goed onderwijs is van wezenlijk belang voor alle kinderen. Zowel voor de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het goed dat het ministerie van onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar heeft gesteld en de scholen binnen de menukaart veel vrijheid geeft om zelf verantwoorde keuzes te maken.

De schoolscan
De bedoeling is dat scholen een schoolscan met bijbehorend plan maken. Daarbij wordt geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande instrumenten die de school gebruikt voor het kwaliteitsbeleid, de veiligheidsmonitoring en het leerlingvolgsysteem.

Er dient gekeken te worden naar zowel de cognitieve ontwikkeling van kinderen als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling kan er goed gebruik worden gemaakt van het KanVAS (Kanjer Volg-en Adviessysteem). De schoolscan hoeft niet opgestuurd te worden naar OCW, DUO of de inspectie. Wel zal het ministerie van onderwijs bij de start van schooljaar 2021/2022 enkele vragen stellen over de scan en het plan van aanpak. Voor meer informatie hierover zie: www.nponderwijs.nl/po-en-vo/schoolscan

Voor een analyse van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan er binnen het KanVAS naar de volgende zaken worden gekeken.

 1. Met betrekking tot de leerlingvragenlijst
  Op groepsniveau: Is er een veranderende klassenzorgscore? Kijk hierbij met name naar de schalen ongelukkig sombere gevoelens en onrustig verstorend gedrag.
  Zoom op individueel niveau uit naar de vragen van deze twee schalen.
 2. Controleer bij de sociale veiligheidslijst in hoeverre er veranderingen zichtbaar zijn binnen de schaal welbevinden en de schaal veiligheidsbeleving
 3. Controleer of er binnen het sociogram kinderen zijn die ineens anders gewaardeerd worden.
 4. Plan naar aanleiding van deze uitslagen, de docentvragenlijst een gesprek met de kinderen die een opvallende score hebben en betrek ouders bij het opstellen van een plan van aanpak. Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van de adviezen die binnen het KanVAS aanwezig zijn. Deze adviezen zijn kosteloos. Voor interventies die geld kosten is er een menukaart ontwikkeld.

De menukaart
Op de menukaart worden ook interventies genoemd die gericht zijn op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Geld uit het Nationaal Programma Onderwijs is bestemd om in te zetten voor interventies die effectief bevonden zijn. De Kanjertraining is dat. Zowel in de Databank van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als de database van het Loket Gezond Leven (primair- en voortgezet onderwijs) heeft Kanjertraining de hoogste effectiviteitsbeoordeling. Voor meer informatie hierover zie: www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling

De bepaling dat interventies die alleen zijn aangemerkt als ‘goed onderbouwd’ niet in aanmerking komen voor vergoeding is overigens later verwijderd.

Mits voldoende beredeneerd waarom nodig, kunnen de volgende zaken voor vergoeding in aanmerking komen:

 • scholing Kanjertraining van onderwijspersoneel.
 • ouderavonden
 • (crisis) interventies gericht op kinderen
 • gastlessen/ praktijkdagen
 • ouder-kindtraining (neem hiervoor contact op met een ouder-kindpraktijk in de buurt)

Indien gewenst kunt u altijd contact met ons opnemen om met u mee te denken.

Omhoog