Licentievoorwaarden Kanjertraining

Met de Kanjertraining heeft u een methode in huis waarbij kinderen leren om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Leerlingen ervaren een veilige sfeer op school. U krijgt handvatten om het pedagogisch partnerschap met ouders vorm te geven. U pakt pestproblematiek aan en helpt kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Om de kwaliteit te borgen werkt de Kanjertraining met een licentiestructuur. Alleen leerkrachten met een geldige licentie mogen de Kanjerlessen geven. De licentie is persoons- en schoolgebonden. Bij verandering van school kan de licentie op naam worden gezet van de nieuwe school, zodat u ook op deze school de Kanjertraining kunt geven binnen het beleid van de school. De basistrainingen en nascholingsdagen kunnen voor het hele team op de eigen locatie worden verzorgd. Voor de trainingen op ons opleidingscentrum in Almere kunnen leerkrachten zich ook individueel opgeven. Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat de leerkracht/docent andere leerkrachten/docenten gaat opleiden, of trainingsgroepjes gaat samen stellen met zorgleerlingen uit meerdere groepen/klassen. De Kanjertraining is immers contextueel. Problemen worden opgelost in de situatie waarin ze ontstaan. Kinderen met een zorgvraag kunnen wel doorverwezen worden naar de Kanjerpraktijkhouders

De licentie omvat o.a.:

  • Het recht om gebruik te maken van de merknaam Kanjertrainer
  • Het recht om gebruik te maken van de boeken en materialen die zijn ontwikkeld door de Uitgeverij voor Kanjertrainingen.
  • Het recht om als Kanjertrainer binnen de eigen school werkzaam te zijn
  • Het recht om gratis bijstand te vragen aan de Stichting Kanjertraining bij de uitvoering van de Kanjertrainingen op school. Dit laatste gebeurt per e-mail naar [email protected]. *
  • Het recht om gebruik te maken van het Kanjeradviessysteem.

* De hulpvraag wordt per e-mail ingediend. In aanvulling hierop volgt meestal een telefonisch contact. Voor deze activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht. We zien dit als een service en als een vorm van studiebegeleiding. Het kan zijn dat er gevraagd wordt om vooraf de vragenlijst van het KanVAS in te vullen. Indien nodig komt een Kanjertrainer van de stichting naar de betreffende school en voert in aanwezigheid van de ouders een aantal Kanjerlessen uit. Voor deze vorm van coaching worden wel kosten berekend.

Specifieke voorwaarden en licentiestructuur Primair Onderwijs
De leerkracht heeft de PABO-bevoegdheid en is door de eigen directeur beoordeeld als voldoende functionerend.  De leerkracht is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school en is in de gelegenheid om de Kanjerlessen in de klas uit te voeren. Na de basistraining van 3 dagen ontvangt u licentie A en kunt u als leerkracht met de boeken van de Kanjertraining in de eigen klas aan de slag. Licentie A heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Na twee jaar volgt de verplichte nascholingsdag, hierna ontvangt u licentie B. Licentie B heeft opnieuw een geldigheidsduur van 2 jaar. Na deze 2 jaar volgt een laatste verplichte nascholingsdag en wordt de licentie omgezet in een definitieve licentie. De licentie is geldig als de handtekeningen van de leerkracht en de directeur van de betreffende school vermeld staan.

Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname (dit geldt voor zowel klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, logopedisten, coaches, conciërges en administratieve krachten) .

Een Leerkracht In Opleiding (LIO), krijgt geen licentie maar een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft niet het recht de Kanjertraining te mogen geven. Het bewijs van deelname wordt omgezet in een licentie A als de LIO’er een PABO-opleiding (binnen één jaar) heeft afgerond en deel heeft genomen aan een nascholingsdag.

Specifieke voorwaarden en licentiestructuur Voortgezet Onderwijs
De docent heeft minimaal een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. De docent is door de eigen directeur/rector beoordeeld als voldoende functionerend. De docent is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school en is in de gelegenheid om de Kanjerlessen in de klas uit te voeren. Na de basistraining van 2 dagen ontvangt u licentie A en kunt u als docent met de boeken van de Kanjertraining in de eigen mentorklas aan de slag. Licentie A heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na één jaar volgt de verplichte nascholingsdag, hierna ontvangt u licentie B. Licentie B heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Na deze twee jaar volgt een laatste verplichte nascholingsdag en wordt de licentie omgezet in een definitieve licentie. De licentie is geldig als de handtekeningen van de docent en de directeur/rector van uw school vermeld staan.

Zie hier voor de Algemene voorwaarden van Stichting Kanjertraining

Omhoog